Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Katinka Tromp Photography

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: Alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Katinka Tromp Photography (hierna: Opdrachtnemer) en de person of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten ( hierna: Opdrachtgever).
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf : Katinka Tromp Photography, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)person of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden.
6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt teven bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van Auteurswet 1912.
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf & Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

1. Fotograaf doe teen aanbod in de vorm van een offerte, dan wel prijslijst waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden. 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of per e-mail. Hierbij dient expliciet door de opdrachtgever bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen worden.
3. Een aanbod verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Fotograaf.

4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijgingen van de grondstoffen. Fotografe zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogt stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de Fotograaf werk verricht in de kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informative beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijds instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.

3. Fotograaf levert de beelden af in de gebruikelijk hanteerde stijl, waar bij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk de nabewerking is in artistieke stijl van Fotograaf.
4. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Artikel 6. Cadeaubonnen

1. Fotografe biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor heropingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Met uitzondering van promotiecadeaubonnen die geldig zijn tot vermelde datum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Artikel 7. Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan variëren ivm gekozen materialen. 3. Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken na betaling in JPEG geleverd.
4. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten zal via de e-mail gecommuniceerd worden.
5. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
6. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
7. RAW bestanden worden niet geleverd.

Artikel 8. Vergoeding

1. Indien door de partijen geen vergoeding is overeengekomen, is door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website/prijzen lijst in studio.
2. Indien niet van de gebruikelijke vergoeding gesproken zal worden, rekent Fotograaf een redelijke en vergelijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie. 5. Alles door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
6. Weekend tarief van €100 per shoot extra – vrijdag 18.00 uur tot maandag 07.00 uur, & officiële vakantie dagen

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (electronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betaling plaats te vinden VOOR ontvangst van alle goederen – ook digitale bestanden.
3. De factuur met betrekking tot de reservering van fotosessie, dient in elk geval voorafgaand aan de fotosessie voldaan te zijn, om de datum vast te houden.

Artikel 10 . Annulering & opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoove van de Opdrachtgever opschorten tot dat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt fotografe 25% van de overeenkomst totaalprijs in rekening.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is het over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiteindelijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden voor gelegd aan de fotografe.
2. Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen binnen 5 dagen na ontvangst gemeld te worden bij Fotografe.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingstermijn niet op.

Artikel 12. Autersrecht

1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteurs recht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de Fotograaf.

3. Fotograaf behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotional doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, visitekaartjes, website & weblog, advertenties.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huislijke kring, tenzij anders is overeengekomen. 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragenvoor de inzending van een foto’s behoeve van wedstrijden en publicatie door derden.
7. Opdrachtnemer dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
8. Digitaal of analog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotografe.
9. Elk gebruik vane werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd al seen inbreuk op het auteursrecht van de Fotografe.
10. Bij inbreuk op de auteursrechten en /of persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf, rekent de fotograaf twee maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

1. Tenzij anders is overeengekomen, is Fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website & weblog, portfolio, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en andere promotiemateriaal.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voor afgaand aand de overeenkomst bij Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vast gelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleur afwijkingen op niet-gekalibeerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door Fotograaf is aanbevolen.

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze alg. voorwaarden.
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuw Algemene Voorwaarden van kracht wordende overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en / of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietbaar blijkt te zijn, bijven de overage bepalingen en de Overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Katinka Tromp Photography en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Katinka Tromp Photography versie Januari 2018